Regulamin
WG Warmia
IV edycja, 2021

1. Udział w zawodach może brać każdy (poza organizatorami), kto zgłosi gołębie rocznika 2021 za pomocą formularza dostępnego na tej stronie oraz spełni pozostałe warunki określone w regulaminie WG Warmia.
2. Całkowita opłata za 1 gołębia wynosi 400zł lub 95€.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 50% całkowitej ceny, czyli 200zł/48€ za każdego zgłoszonego gołębia (w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia) oraz wpłaty pozostałej części - nie później niż 7 dni po dostarczeniu gołębi do organizatora.

Wpłaty za gołębie prosimy dokonywać na konto:
Bank PKO BP: 32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
Dla osób wpłacających z zagranicy:
IBAN: PL32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
SWIFT: BPKOPLPW
Odbiorca: Wiktoria Świder
Tytuł: Zaliczka na poczet udziału w konkursie wrześniowym 2021

4. W przypadku niedokonania wpłaty pozostałej części opłaty, organizator ma prawo skreślić daną osobę z listy uczestników.
5. Planowany termin przyjmowania gołębi to 01.04.202120.05.2021. Każdy gołąb dostarczony do wspólnego gołębnika musi posiadać kartę własności.
6. W przypadku niedostarczenia gołębi w określonym terminie, opłata wstępna (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.
7. Na WG Warmia dostarczamy gołębie 30 – 40 dniowe. Gołębie zimowe nie mogą rywalizować we wspólnym gołębniku.
8. Wskazane jest, aby gołębie zgłoszone i dostarczone do wspólnego gołębnika były zaszczepione przeciw paramyxowirozie.
9. Hodowca zobowiązany jest do dostarczenia rodowodów i kart własności w terminie do 14 dni po locie finałowym. Gołębie bez rodowodów i kart własności przechodzą na własność organizatora.
10. Organizator zapewnia elektroniczną kontrolę stanu gołębnika. W dniu dostarczenia, gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.
11. Gołębie dostarczone do gołębnika WG Warmia podlegają rozporządzeniom organizatora.
12. Gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej lub z oznakami chorobowymi, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, będą usunięte humanitarnie z gołębnika.
13. Każdy uczestnik WG Warmia może zgłosić dowolną ilość drużyn składających się z 5 sztuk gołębi.
14. Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania mniejszej liczby  gołębi. Wiąże się to jednak z  mniejszą szansą w mistrzostwie drużynowym.
15. Zwycięskie drużyny rywalizacji WG Warmia wyłoni 5 lotów konkursowych + lot finałowy (liczy się suma punktów).

16. Plan lotów (oraganizator zastrzega prawo do zmian):

Loty treningowe:
1. Gietrzwałd 5km, 12.07.2021
2. Biesal 10km, 14.07.2021
3. Olsztynek 20km, 16.07.2021
4. Olsztynek II 20km, 19.07.2021
5. Lubawa 50km, 21.07.2021
6. Kurzętnik 70km, 26.07.2021

Loty konkursowe:
1. Kowalewo Pomorskie 112km, 02.08.2021
2. Inowrocław 170km, 06.08.2021
3. Gniezno 225km, 13.08.2021
4. Pniewy 302km, 20.08.2021
5. Półfinał Słubice 415km, 27.08.2021
6. Final powyżej 500km, 03.09.2021

17. Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji AS i Drużynowej.
18. Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej WG Warmia.
19. Kierunkiem lotów będzie zachód Polski.
20. Organizator ma prawo do:
- skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu, ze względu na trudne warunki atmosferyczne
- nie koszowania gołębi będacych w złej formie bądź takich, które wróciły dzień przed lotem
(zasada nie dotyczy lotu finałowego)
- dodatkowego podlotu (treningu) w odległości do 40km, pomiędzy lotami konkursowymi
21. Na każdy lot konkursowy, gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe, składające się z organizatora oraz chętnych uczestników WG Warmia.
22. Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 20:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych. W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.
23. Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warnukiem, że powróci 100% gołębi punktowanych.
24. Planowana maksymalna obsada WG WARMIA w 2021 roku będzie wynosić 800 sztuk gołębi młodych.
25. System nagradzania na WG Warmia:
- Przy obsadzie 800 sztuk, całkowita pula na nagrody wyniesie 190 000 zł + nagrody w postaci pucharów + ewentualne nagrody od sponsorów WG Warmia. W przypadku nie osiągnięcia pełnej obsady gołębnika, nagrody zostaną proporcjonalnie(procentowo) pomniejszone.
- Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.
- W locie finałowym, organizator nagrodzi 100 najszybszych gołębi.
- W przypadku gdy dwa gołębie uzyskają ten sam czas z lotu to zajmują miejsca ex aequo. Nagrody tworzyć będzie średnia sumy dwóch następujących po sobie nagradzanych pozycji.

Lot finałowy:
1 miejsce – 15 000 zł + puchar
2 miejsce – 10 000 zł + puchar
3 miejsce – 5 000 zł + puchar
4 miejsce – 2 000 zł
5 miejsce – 1 500 zł
6 - 10 miejsce – 1 000 zł
11 - 100 miejsce – 300 zł

Mistrzostwa drużynowe:
1 miejsce – 15 000 zł + puchar
2 miejsce – 8 000 zł + puchar
3 miejsce – 5 000 zł + puchar
4 miejsce – 3 000 zł
5 miejsce – 2 000 zł
6-10 miejsce – 1000 zł

Gołębie KAT. „AS” - najlepszy lotnik:
1 miejsce – 8 000 zł + puchar
2 miejsce – 5 000 zł + puchar
3 miejsce – 3 000 zł + puchar
4 - 10 miejsce – 1 000 zł
11 - 20 miejsce – 500 zł

Lot półfinalowy - 5 lot:
1 miejsce – 2 500 zł + puchar
2 miejsce – 2 000 zł + puchar
3 miejsce – 1 300 zł + puchar
4 miejsce – 1 000 zł
5 miejsce – 500 zł
6 - 30 miejsce – 400 zł
31 - 50 miejsce – 200 zł

Loty 1 - 4:
1 miejsce – 2 000 zł
2 miejsce – 1 000 zł
3 miejsce – 500 zł
4 - 10 miejsce – 400 zł
11 - 20 miejsce – 300 zł

Nagrody po proporcjonalnym/procentowym przeliczeniu (695 na 800 sztuk)

26. W rywalizacji drużynowej, sumaryczny wynik robią indywidualne wyniki 3 najszybszych gołębi danej drużyny z każdego lotu konkursowego.
Zwycięskie gołębie w rywalizacji AS będą liczone również z sumy punktów.
Konkurs liczony jest na bazie 1:2 czyli 50% wkładanych gołębi.
27. Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 100 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, lecz z niego nie powróciły do momentu zamknięcia lotu lub przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.
28. Organizator bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją WG Warmia:
- zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku
- humanitarnego traktowania powierzonych gołębi
- opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami
- odpowiedniego żywienia
- prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych
- prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji
29. Gołębie zostaną zaszczepione przeciw Paramyxowirozie i ospie.
30. Opiekę weterynaryjną w sezonie 2021 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii.
31. Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację w locie finałowym zostaną wystawione na aukcji. Dochód z aukcji zostanie podzielony pomiędzy organizatorem i uczestnikiem w stosunku 1:1 (pomniejszony o prowizję dla organizatora aukcji i podatek).
32. Cenę wywoławczą gołębia na aukcji ustala organizator w zależności od osiągniętych wyników. Cena nie może być niższa niż 100zł/sztuka.
33. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji, przechodzą na własność organizatora.
34. Nagrody regulaminowe zostaną wypłacane po locie finałowym w ciągu 21 dni, a środki uzyskane z aukcji będą wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu aukcji.
35. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
36. Organizator informuje iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.
37. W dniu lotu finałowego planowany jest poczęstunek dla uczestników i kibiców.
38. Regulamin może ulec zmianom. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona przy dostarczeniu gołębi przez uczestników.
39. Potwierdzenie uczestnictwa - dostarczenie gołębi oraz wpłata należności, jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.
40. Rejestracja w zawodach WG Warmia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez WG WARMIA dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zezwalam na wykorzystanie wizerunku w celu wyświetlenia nazwy drużyny na stronie WG WARMIA. Zarejestrowanie drużyny i przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych.

Organizator:
Wiktoria i Mirosław Świder
Unieszewo 63c
11-036 Gietrzwałd

Unieszewo, 11.09.2020Verordnungen der WG Warmia 2020

1. Am Wettbewerb kann jeder (außer den Organisatoren) teilnehmen, der sich mit dem auf dieser Website verfügbaren Formular für 2020 Tauben anmeldet und die anderen in den Bestimmungen der WG Warmia festgelegten Bedingungen erfüllt.
2. Die Gesamtgebühr für 1 Taube beträgt 300PLN oder 75€.
3. Die Bedingung für die Teilnahme ist die Zahlung einer Reservierungsgebühr in Höhe von 50% des Gesamtpreises, d.h. 150PLN oder 37€ für jede registrierte Taube (innerhalb von 14 Tagen ab dem Zeitpunkt der Registrierung) und die Zahlung des Restbetrages - spätestens 7 Tage nach der Lieferung der Tauben ( Übergabe ) an den Organisator.

Zahlungen für Tauben sollten auf folgendes Konto erfolgen:
Bank PKO BP: 32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
Für Personen, die aus dem Ausland bezahlen:
IBAN: PL32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
SWIFT: BPKOPLPW
Empfänger: Wiktoria Świder
Titel:Zaliczka na poczet udziału w konkursie wrześniowym

4. Bei Nichtzahlung des Restbetrags hat der Veranstalter das Recht, die Person aus der Teilnehmerliste zu streichen.
5. Der geplante Termin für die Aufnahme von Tauben ist der 10.04.202020.05.2020. Jede Taube, die an einen gemeinsamen Schlag geliefert wird, muss eine Eigentums-Karte haben.
6. Jede Taube, die an einen gemeinsamen Schlag geliefert wird, muss eine Eigentums-Karte haben.
7. Die Tauben werden im Alter von 25-30 Tage in die WG Warmia geliefert. Wintertauben können nicht auf demselben Schlag konkurrieren.
8. Es ist ratsam, Tauben, die in den gemeinsamen Schlag gebracht und dort abgegeben werden, gegen Paramyxovirose zu impfen.
9. Taubenstammbäume sollte man einreichen bis 7 Tagen nach dem letzten Flug oder wenn die Tauben an den Veranstalter geliefert wurden.
10. Der Veranstalter plant die elektronische Kontrolle des Loft-Status. Am Tag der Lieferung erhalten die Tauben elektronische Ringe.
11. Tauben, die an das WG Warmia geliefert wurden, unterliegen den Bestimmungen des Veranstalters.
12. Tauben, die bei schlechter Gesundheit oder mit Anzeichen einer Krankheit geliefert werden, werden nach vorheriger Absprache mit dem Besitzer human vom Taubenschlag entfernt.
13. Jeder Teilnehmer an WG Warmia kann eine beliebige Anzahl von Teams einreichen, die aus 5 Tauben + 1 Reserve (kostenlos) bestehen.
14. Bitte beachten Sie, dass weniger Tauben gemeldet werden können. Dies ist jedoch mit einer geringeren Chance in der Mannschaftsmeisterschaft verbunden.
15. Reservetauben können verlorene Tauben bis zum Beginn der Wettbewerbsflüge ersetzen. Bleibt das Team (5 Stück) bis zu den Wettkampfflügen im Taubenschlag im Set komplet, hat der Teilnehmer die Möglichkeit, die Reservetaube vor dem ersten Wettkampfflug durch Zahlung von 150 PLN / 37 Euro zu aktivieren. Eine solche Taube wird an allen Wettbewerben außer der Mannschaft teilnehmen.
16. Reservetauben, die nicht aktiviert werden (ohne Bezahlung), sowie Tauben des gemeldeten Teams, die nicht vollständig bezahlt wurden, nehmen an keiner Rivalität WG Warmia teil (werden nicht in die Wertung einbezogen).
17. Die Gewinnerteams des WG Warmia-Wettbewerbs wählen 4 Wettbewerbsflüge + Endflug aus (die Summe der Punkte zählt).

18. Flugplan (der Veranstalter behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen):

Trainingsflüge:
1. Gietrzwałd 5km, 14.07.2020
2. Biesal 10km, 17.07.2020
3. Olsztynek 20km, 20.07.2020
4. Grunwald 35km, 24.07.2020
5. Lubawa 50km, 27.07.2020
6. Kurzętnik 70km, 31.07.2020

Wettbewerbsflüge:
1. Kowalewo Pomorskie 112km, 08.08.2020
2. Inowrocław 170km, 14.08.2020
3. Gniezno 225km, 21.08.2020
4. Pniewy 302km, 28.08.2020
Final Słubice 415km, 04.09.2020

19. Trainingsflüge zählen nicht für die AS- und Mannschaftswertung.
20. Eine detaillierte Liste der Orte und Daten des Wettbewerbs und der Finalflüge wird auf der Website der WG Warmia veröffentlicht.
21. Die Flugrichtung wird der Westen Polens sein.
22. Der Veranstalter hat das Recht zu:
- die Flugstrecke zu verkürzen und das Flugdatum aufgrund schwieriger Wetterbedingungen zu Ändern.
- Die Tauben, die in schlechter Verfassung sind oder am Tag vor dem Flug zurückgekehrt sind, nicht zu mähen (Die Regel gilt nicht für den Endflug.)
- zusätzlicher Flug (Training) innerhalb von 30 km zwischen Wettkampfflügen
23. Für jeden Wettbewerbsflug werden Tauben von den Beitragskommissionen eingesetzt, die aus einem Veranstalter und willigen Teilnehmern der WG Warmia bestehen.
24. Das Ende der Wettbewerbsflüge findet gegen 22:00 Uhr (am Tag der Freilassung) statt, sofern 100% der Tauben vom Flug zurückkehren. Andernfalls wird die Uhr bis zu 36 Stunden nach dem Loslassen der Tauben eingeschaltet, unabhängig von der Anzahl der Tauben.
25. Das Ende der Wettbewerbsflüge findet gegen 22:00 Uhr (am Tag der Freilassung) statt, sofern 100% der Tauben vom Flug zurückkehren. Andernfalls wird die Uhr bis zu 36 Stunden nach dem Loslassen der Tauben eingeschaltet, unabhängig von der Anzahl der Tauben.
26. Die geplante maximale Besetzung von WG WARMIA im Jahr 2020 beträgt 500 junge Tauben.

27. Das Belohnungssystem bei WG Warmia:
- Bei einer Besetzung von 500 Tauben beträgt der Gesamtpreispool 100.000 PLN + Auszeichnungen in Form von Pokalen + mögliche Preise von Sponsoren der WG Warmia. Wenn die Besetzung des Lofts, Taubenschlag nicht erreicht wird, werden die Preise proportional (in Prozent) reduziert.
- Die endgültige Höhe der Preise wird nach Abschluss der Taubenaufnahme auf der gemeinsamen Loft-Website bekannt gegeben.
- Im letzten Flug wird der Veranstalter die 40 schnellsten Tauben auszeichnen.

Finalflug:
1. Platz - PLN 10.000 + Pokal
2. Platz - PLN 7.000 + Pokal
3. Platz - PLN 5.000 + Pokal
4. Platz - PLN 3.000
5. Platz - PLN 2.000
6. Platz - PLN 1.500
7. Platz - PLN 1.200
8. Platz - PLN 1.000
9. Platz - PLN 800
10-20 Platz - PLN 500
21-40 Platz - PLN 400

Mannschaftsmeisterschaften:
1. Platz - PLN 10.000 + Pokal
2. Platz - PLN 7.000 + Pokal
3. Platz - PLN 4.000 + Pokal
4. Platz - PLN 3.000
5. Platz - PLN 1.400
6-10 Platz - PLN 1000

Tauben KAT. "AS" - der beste Flieger::
1. Platz - PLN 8.000 + Pokal
2. Platz - PLN 5.000 + Pokal
3. Platz - PLN 2.500 + Pokal
4. Platz - PLN 1.400
5. Platz – PLN 900
6-10 Platz – PLN 600

Darüber hinaus vergibt der Veranstalter von jedem Wettbewerbsflug (mit Ausnahme des Endfluges) die 5 schnellsten Tauben in den folgenden Anteilen:
1. Platz - PLN 300
2. Platz - PLN 200
3-5 Platz - PLN 100

28. Im Teamwettbewerb ergibt sich das Gesamtergebnis aus den Einzelergebnissen der 3 schnellsten Tauben eines bestimmten Teams aus jedem Wettbewerbsflug. Gewinnertauben im AS-Wettbewerb werden ebenfalls aus der Summe der Punkte berechnet. Der Wettbewerb wird 1: 2 berechnet, d. H. 50% der platzierten Tauben.
29. Wenn die angenommene Anzahl von 40 Tauben nicht vom letzten Flug zurückkehrt, wird der verbleibende Betrag, der nicht für Preise verwendet wird, zu gleichen Teilen in Tauben aufgeteilt, die am letzten Flug teilgenommen haben, aber nicht zurückgekehrt sind, wenn der Flug geschlossen wurde oder in den Preispool der nächsten Saison geht.

30. Der Veranstalter übernimmt folgende Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Organisation von WG Warmia:
- Taubenunterkunft auf dem gemeinsamen Taubenschlag
- humane Behandlung anvertrauter Tauben
- tierärztliche Versorgung anvertrauter Tauben
- richtige Ernährung
- ordnungsgemäße Organisation von Trainings- und Wettkampfflügen
- Aufbewahrung und Veröffentlichung der relevanten Dokumentation des Wettbewerbs auf der Website

31. Tauben werden zusätzlich gegen Paramyxovirose und Pocken geimpft.
32. Die tierärztliche Versorgung in der Saison 2020 wird von einem spezialisierten Tierarzt durchgeführt.
33. Alle Tauben, die den Wettbewerb im letzten Flug abschließen, werden versteigert. Die Auktionseinnahmen werden im Verhältnis 1: 1 zwischen Veranstalter und Teilnehmer aufgeteilt (abzüglich Provision für den Auktionsveranstalter).
34. Der Startpreis für eine Taube bei einer Auktion wird vom Veranstalter in Abhängigkeit von den erzielten Ergebnissen festgelegt. Der Preis kann nicht niedriger als 100 PLN / Stück sein.
35. Tauben, die nicht versteigert werden, gehen in das Eigentum des Veranstalters über.
36. . Die gesetzlichen Preise werden nach dem letzten Flug innerhalb von 21 Tagen ausgezahlt, und die aus der Auktion erhaltenen Mittel werden nach Abschluss und Abrechnung der Auktion ausgezahlt.
37. Die Bankprovision wird von den auf ausländische Konten gesendeten Preisen abgezogen.
38. Der Veranstalter teilt mit, dass die Geldpreise nach polnischem Recht um 10% der Einkommensteuer gesenkt werden.
39. Am Tag des letzten Fluges sind Erfrischungen (Treat) für Teilnehmer und Unterstützer geplant.
40. Die Bestimmungen können sich ändern. Die endgültige Version wird präsentiert, wenn die Teilnehmer Tauben liefern.
41. Bestätigung der Teilnahme - Die Lieferung von Tauben und die Zahlung der fälligen Beträge sind gleichbedeutend mit der Annahme der Vorschriften.

Veranstalter:
Mirosław und Wiktoria Świder
Unieszewo 63c
11-036 Gietrzwałd

Unieszewo, 15.09.2019Regulations of WG Warmia for 2020

1. The competition is open to anyone (except the organizers), who registers 2020 pigeons using the form available on this website and meets the other conditions specified in the WG Warmia regulations.
2. Total fee for 1 pigeon is 300PLN or 75€.
3. The requirement for participation is to pay a reservation fee of 50% of the total price, which is 150PLN/37€ for each registered pigeon (within 14 days from the moment of registration) and to pay the remaining part - no later than 7 days after the pigeons are delivered to the organizer.

Please pay for the pigeons to the account:
Bank PKO BP: 32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
For foreign transfers:
IBAN: PL32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
SWIFT: BPKOPLPW
Recipient: Wiktoria Świder
Reference:Zaliczka na poczet udziału w konkursie wrześniowym

4. If the remaining payment is not made, the organizer has the right to remove the person from the list of participants.
5. The planned date of receiving pigeons is  10.04.202020.05.2020. Each pigeon delivered to a WG Warmia must have a ownership card.
6. If the pigeons are not delivered within the specified period of time, the admission (booking) fee is not refundable.
7. Please deliver pigeons between 25 and 30 days - winter pigeons cannot compete.
8. It is recommended that pigeons registered and delivered to the WG Warmia are vaccinated against paramyxovirus.
9. Pigeons bloodlines should be delivered within 7 days after the final flight or at the time of delivering the pigeons to the organizer.
10. The organizer is planning an electronic control of the pigeon's condition. On the day of delivery, the pigeons will be assigned with electronic rings.
11. Pigeons delivered to WG Warmia are subject to the organizer's regulations.
12. Pigeons delivered in poor health or with signs of disease, after prior consultation with the owner, will be removed humanely from the pigeon.
13. Each participant of WG Warmia can submit any number of teams consisting of 5 pigeons + 1 reserve (free).
14. Please be informed that it is possible to register fewer pigeons. However, this is tied to a smaller chance of winning in the team championship.
15. Reserve pigeons may replace lost pigeons at no charge until the start of competition flights. If a team (5 pcs.) stays in the loft in a whole until the time of the competition flights, the participant has the possibility to "activate" the reserve pigeon before 1 competition flight by paying 150zł/37 euro. Such a pigeon will take part in all competitions except the team championship one.
16. Reserve pigeons, that will not be activated (unpaid) as well as those from the registered team that have not been fully paid for, do not enter any WG Warmia competition (will not be included in the scores).
17. The winning teams of WG Warmia will be selected from 4 competition flights + the final flight - total points counts.

18. Flights plan (Oraganizer reserves the right to make changes):

Training flights:
1. Gietrzwałd 5km, 14.07.2020
2. Biesal 10km, 17.07.2020
3. Olsztynek 20km, 20.07.2020
4. Grunwald 35km, 24.07.2020
5. Lubawa 50km, 27.07.2020
6. Kurzętnik 70km, 31.07.2020

Competition flights (with points):
1. Kowalewo Pomorskie 112km, 08.08.2020
2. Inowrocław 170km, 14.08.2020
3. Gniezno 225km, 21.08.2020
4. Pniewy 302km, 28.08.2020
Final Słubice 415km, 04.09.2020

19. Training flights do not count towards individual and team scores.
20. A detailed list of places and dates of competition and final flights will be published on the WG Warmia website.
21. The direction of flights will be the west of Poland.
22. The organizer has the right to:
- shortening of flight distances and changes in flight dates due to difficult weather conditions
- not to send pigeons that are in bad shape or that have returned the day before the flight (this rule does not apply to the final flight)
- an additional training at a distance of up to 30 km, between competition flights
23. For each competition flight, pigeons will be inserted by inserting committees, consisting of the organizer and willing participants of WG Warmia.
24. The end of competition flights will take place around 22:00 (on the day of flight), provided that 100% of scoring pigeons return from the flight. Otherwise, the clock will be on for 36 hours after pigeons are released, regardless of the number of pigeons.
25. During the final flight, the counting system will be disconnected 48 hours after the pigeons have been released.
26. The planned maximum number of pigeons in WG WARMIA in 2020 will be 500.

27. Reward system on WG Warmia:
- With a 500 pigeons, the total prize pool will be 100 000 PLN + prizes in the form of cups + possible prizes from sponsors of WG Warmia. In the event of not achieving full manning, the prizes will be reduced proportionally (in percentage).
- The final amount of the prizes will be announced on the WG Warmia page.
- In the final flight, the organizer will award the 40 fastest pigeons.

Final flight::
1st place - 10 000 PLN + cup
2nd place - 7 000 PLN + cup
3rd place - 5 000 PLN + cup
4th place - 3 000 PLN
5th place - 2 000 PLN
6th place - 1 500 PLN
7th place - 1 200 PLN
8th place – 1 000 PLN
9th place – 800 PLN
10-20 place – 500 PLN
21-40 place – 400 PLN

The team championship:
1st place - 10 000 PLN + cup
2nd place - 7 000 PLN + cup
3rd place - 4 000 PLN + cup
4th place - 3 000 PLN
5th place - 1 400 PLN
6-10 place - 1 000 PLN

Pigeon category. "AS" - the best pigeon:
1st place - 8 000 PLN + cup
2nd place - 5 000 PLN + cup
3rd place - 2 500 PLN + cup
4th place - 1 400 PLN
5th place - 900 PLN
6-10 place - 600 PLN

Moreover, the organizer will reward the 5 fastest pigeons in the following proportions from each competition flight (except the final flight):
1 place - 300 PLN
2nd place - 200 PLN
3-5 place - 100 PLN

28. In the team championship competition, the total score is made by the individual results of the 3 fastest pigeons of a given team from each competition flight.
The winning pigeons in the AS category (best pigeon) will also be counted from the total points.
The competition is calculated on the basis of 1:2, i.e. 50% of inserted pigeons.
29. If there is no return of 40 pigeons from the final flight, the remaining amount allocated and not used for the prizes will be divided equally among the pigeons that participated in the final flight but did not return until the flight is closed or will be transferred to the next season's prize pool.

30. The Organiser takes on the following responsibilities related to the organisation of WG Warmia:
- accommodation of pigeons in a loft
- the humane treatment of the entrusted pigeons
- veterinary care of the entrusted pigeons
- proper nutrition
- proper organization of training and competition flights
- keeping and publishing on the website relevant documentation of the competition

31. Pigeons will additionally be vaccinated against Paramyxovirus and smallpox.
32. Veterinary care in the 2020 season will be carried out by a specialist veterinarian.
33. All pigeons that finish the competition in the final flight will be put up an auction. The income from the auction will be divided between the organizer and the participant at a ratio of 1:1 (reduced by the commission for the organizer of the auction).
34. The starting price of the pigeon at the auction is set by the organizer depending on the results achieved. The price cannot be lower than 100 PLN / piece.
35. Pigeons that will not be sold at the auction will become the property of the organizer.
36. Statutory prizes will be paid after the final flight within 21 days and the funds obtained from the auction will be paid after the end and settlement of the auction.
37. Bank commission will be deducted from prizes sent to foreign accounts.
38. The organizer informs that the cash prizes will be reduced by 10% of the income tax, according to Polish law.
39. On the day of the final flight there will be refreshments for participants and supporters.
40. The regulations are subject to change. The final version will be presented upon delivery of the pigeons by the participants.
41. Confirmation of participation - delivery of pigeons and payment of the fee is equivalent to acceptance of the regulations.

Organizer:
Mirosław i Wiktoria Świder
Unieszewo 63c
11-036 Gietrzwałd

Unieszewo, 15.09.2019