Regulamin
WG Warmia
VII edycja, 2024

1. Udział w zawodach może brać każdy (poza organizatorami), kto zgłosi gołębie rocznika 2024 za pomocą formularza dostępnego na tej stronie oraz spełni pozostałe warunki określone w regulaminie WG Warmia.
2. Całkowita opłata za 1 gołębia wynosi 450zł lub 105€.
3. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100zł/23€ za każdego zgłoszonego gołębia (w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia) oraz wpłaty pozostałej części - nie później niż 7 dni po dostarczeniu gołębi do organizatora.

Wpłaty za gołębie prosimy dokonywać na konto:
Bank PKO BP: 32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
Dla osób wpłacających z zagranicy:
IBAN: PL32 1020 3541 0000 5102 0292 4009
SWIFT: BPKOPLPW
Odbiorca: Wiktoria Świder
Tytuł: Zaliczka na konkurs wrześniowy 2024, NAZWA DRUŻYNY

4. W przypadku niedokonania wpłaty pozostałej części opłaty, organizator ma prawo skreślić daną osobę z listy uczestników a opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
5. Planowany termin przyjmowania gołębi to 01.04.202415.05.2024. Każdy gołąb dostarczony do wspólnego gołębnika musi posiadać kartę własności.
6. W przypadku niedostarczenia gołębi w określonym terminie, opłata wstępna (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.
7. Na WG Warmia dostarczamy gołębie 40 – 45 dniowe. Gołębie zimowe nie mogą rywalizować we wspólnym gołębniku.
8. Wskazane jest, aby gołębie zgłoszone i dostarczone do wspólnego gołębnika były zaszczepione przeciw paramyxowirozie.
9. Hodowca zobowiązany jest do dostarczenia rodowodów i kart własności w terminie do 14 dni po locie finałowym. Gołębie bez rodowodów i kart własności przechodzą na własność organizatora.
10. Organizator zapewnia elektroniczną kontrolę stanu gołębnika. W dniu dostarczenia, gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.
11. Gołębie dostarczone do gołębnika WG Warmia podlegają rozporządzeniom organizatora.
12. Gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej lub z oznakami chorobowymi, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, będą usunięte humanitarnie z gołębnika.
13. Każdy uczestnik WG Warmia może zgłosić dowolną ilość drużyn składających się z 5 sztuk gołębi + 1 rezerwowy (darmowy).
14. Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania mniejszej liczby  gołębi. Wiąże się to jednak z  mniejszą szansą w mistrzostwie drużynowym.
15. Zwycięskie drużyny rywalizacji WG Warmia wyłonią 4 loty konkursowe + lot finałowy (liczy się suma punktów).
16. Gołębie rezerwowe mogą bez opłaty zastąpić gołębie zaginione do czasu rozpoczęcia lotów konkursowych. Jeśli drużyna (5 szt.) utrzyma się na gołębniku w komplecie do czasu lotów konkursowych, wówczas uczestnik ma możliwość aktywacji gołębia rezerwowego przed 1 lotem konkursowym poprzez opłatę 450zł/100€. Taki gołąb brać będzie udział we wszystkich rywalizacjach oprócz drużynowej.
17. Gołębie rezerwowe, które nie zostaną aktywowane (bez opłaty), jak i te ze zgłoszonej drużyny, które nie zostały w pełni opłacone nie wchodzą do żadnej rywalizacji WG Warmia (będą ujmowane w punktacji, jednak nie przysługują im żadne nagrody).
18. Plan lotów (oraganizator zastrzega prawo do zmian):

Loty treningowe:
1. Zofijówka I, 6km
2. Zofijówka II, 6km
3. Bartążek, 12km
4. Łęgajny I, 24km
5. Łęgajny II, 24km
6. Barczewo, 30km
7. Bredynki, 51km
8. Łazdoje, 72km

Loty konkursowe:
1. Stawki, 100km
2. Gołdap, 150km
3. Antanavas, 224km
4. Półfinał Musninkai, 325km
5. Finał Girsiai, 435km

19. Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji AS i Drużynowej.
20. Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej WG Warmia.
21. Kierunkiem lotów będzie wschód Polska-Litwa.
22. Organizator ma prawo do:
- skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu, ze względu na trudne warunki atmosferyczne
- nie koszowania gołębi będacych w złej formie bądź takich, które wróciły dzień przed lotem
(zasada nie dotyczy lotu finałowego)
- dodatkowego podlotu (treningu) w odległości do 50km, pomiędzy lotami
23. Na każdy lot konkursowy, gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe, składające się z organizatora oraz chętnych uczestników WG Warmia.
24. Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 20:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych. W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.
25. Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warunkiem, że powróci 100% gołębi punktowanych, w innym razie liczymy 1 dobę na każde 100km.
26. Planowana maksymalna obsada WG WARMIA w 2024 roku będzie wynosić 1000 sztuk gołębi młodych.
27. System nagradzania na WG Warmia:
- Przy obsadzie 1000 sztuk, całkowita pula na nagrody wyniesie 230 000 zł + nagrody w postaci pucharów + ewentualne nagrody od sponsorów WG Warmia. W przypadku nie osiągnięcia pełnej obsady gołębnika, nagrody zostaną proporcjonalnie(procentowo) pomniejszone.
- Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie wspólnego gołębnika po zakończeniu przyjmowania gołębi.
- W locie finałowym, organizator nagrodzi 70 najszybszych gołębi.
- W przypadku gdy dwa gołębie uzyskają ten sam czas z lotu to zajmują miejsca ex aequo. Nagrody tworzyć będzie średnia sumy dwóch następujących po sobie nagradzanych pozycji.

Lot finałowy:
1 miejsce – 30 000 zł + puchar
2 miejsce – 15 000 zł + puchar
3 miejsce – 7 500 zł + puchar
4 miejsce – 3 000 zł
5 miejsce – 2 000 zł
6 - 10 miejsce – 1 500 zł
11 - 50 miejsce – 600 zł
51 - 70 miejsce – 400 zł

Mistrzostwa drużynowe:
1 miejsce – 20 000 zł + puchar
2 miejsce – 10 000 zł + puchar
3 miejsce – 6 000 zł + puchar
4 miejsce – 3 000 zł
5 miejsce – 2 000 zł
6 - 10 miejsce – 1000 zł
11 - 15 miejsce – 400 zł

Gołębie KAT. „AS” - najlepszy lotnik:
1 miejsce – 15 000 zł + puchar
2 miejsce – 7 500 zł + puchar
3 miejsce – 4 400 zł + puchar
4 - 10 miejsce – 2 000 zł
11 - 15 miejsce – 1 000 zł
16 - 20 miejsce – 500 zł

Lot półfinalowy - 4 lot:
1 miejsce – 3 000 zł + puchar
2 miejsce – 2 000 zł + puchar
3 miejsce – 1 000 zł + puchar
4 miejsce – 800 zł
5 miejsce – 600 zł
6 - 20 miejsce – 500 zł

Loty 1 - 3:
1 miejsce – 1 000 zł
2 miejsce – 500 zł
3 miejsce – 400 zł
4 - 10 miejsce – 300 zł
11 - 20 miejsce – 200 zł

Mistrzostwa drużynowe żeńskie:
1 miejsce – 2 000 zł + puchar
2 miejsce – 1 000 zł + puchar
3 miejsce – 700 zł + puchar

Szczegółowa rozpiska nagród pieniężnych na WG Warmia 2024.

28. W rywalizacji drużynowej, sumaryczny wynik robią indywidualne wyniki 3 najszybszych gołębi danej drużyny z każdego lotu konkursowego.
Zwycięskie gołębie w rywalizacji AS będą liczone również z sumy punktów.
Konkurs liczony jest na bazie 1:1 czyli 50% wkładanych gołębi.
29. Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 70 gołębi, to pozostała kwota przeznaczona, a nie wykorzystana na  nagrody zostanie podzielona równo na gołębie które uczestniczyły w locie finałowym, lecz z niego nie powróciły do momentu zamknięcia lotu lub przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.
30. Organizator bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją WG Warmia:
- zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku
- humanitarnego traktowania powierzonych gołębi
- opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami
- odpowiedniego żywienia
- prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych
- prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji
31. Gołębie zostaną zaszczepione przeciw Paramyxowirozie i ospie.
32. Opiekę weterynaryjną w sezonie 2024 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii.
33. Wszystkie gołębie, które ukończą rywalizację w locie finałowym zostaną wystawione na aukcji. Dochód z aukcji zostanie podzielony następująco:
- 20% koszty aukcji
- 40% otrzymuje właściciel gołębia
- 40% otrzymuje organizator
34. Cenę wywoławczą gołębia na aukcji ustala organizator w zależności od osiągniętych wyników. Cena nie może być niższa niż 200zł/sztuka.
35. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji, przechodzą na własność organizatora.
36. Nagrody regulaminowe zostaną wypłacone po locie finałowym w ciągu 21 dni (lub w ciągu 21 dni od dnia dostarczenia numeru konta przez uczestnika), a środki uzyskane z aukcji będą wypłacone po zakończeniu i rozliczeniu aukcji.
37. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.
38. Organizator informuje, iż nagrody pieniężne zostaną pomniejszone o 10% podatku dochodowego, zgodnie z polskim prawem.
39. W dniu lotu finałowego planowany jest poczęstunek dla uczestników i kibiców.
40. Regulamin może ulec zmianom. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona przy dostarczeniu gołębi przez uczestników.
41. Potwierdzenie uczestnictwa - dostarczenie gołębi oraz wpłata należności, jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu.
42. W kwestiach spornych w rywalizacji WG decyduje Organizator WG WARMIA 2024, jego decyzja nie podlega odwołaniu.
43. Rejestracja w zawodach WG Warmia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez WG WARMIA dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zezwalam na wykorzystanie wizerunku w celu wyświetlenia nazwy drużyny na stronie WG WARMIA. Zarejestrowanie drużyny i przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych.

Organizator:
Wiktoria i Mirosław Świder
Unieszewo 63c
11-036 Gietrzwałd

Unieszewo, 01.10.2023